کلاس نقاشی 98/5/15

کلاس نقاشی 98/5/15

سه شنبه 98/5/15
کلاس نقاشی برگزار گردید و بنابر برنامه ریزی آکادمی بچه ها هر کدام در سطح و مهارتهای خویش آموزش دیدند.
کسانی که به مهارت رنگ آمیزی نیاز داشتند رنگ آمیزی و دیگران نیز به ترسیم و سپس رنگ آمیزی پرداختند. 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 289 تاریخ: 2019/08/06

اخبار مرتبط