کلاس نقاشی 98/5/22

روز سه شنبه 98/5/22 کلاس نقاشی برگزار گردید.


در این کلاس از گروهی از بچه ها خواسته شد تا با تصوراتی که از خانواده خود دارند میز شام و کسانیکه با آنها سر میز هستند و غذا میخورند را یکشند. 
از گروهی دیگر خواسته شد تا یک باغ وحش را به تصویر در بیاورند.
نقاشیهای این گروه برای نمایشگاه آماده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 264 تاریخ: 2019/08/14

اخبار مرتبط