شعبه آکادمی 4 تا 7 ساله ها باشید

آکادمی 4 تا 7 ساله ها  ارائه خدمات زیر را متعهد می شود:


ارائه سیستم آموزشی ( طرح درس ) .
ارائه مشاوره های آموزشی، اداری، مالی، تبلیغاتی و رایانه ای به متقاضیان افتتاح شعبه و به واحدها در تمامی مراحل .
ارائه نرم افزار ثبت نام .
برگزاری دوره تربیت مربی ( به هزینه متقاضی ) .
ارائه یک نسخه از چگونگی پرداخت حقوق اساتید و پرسنل .
اجازه استفاده از نام، طرح تابلوی آکادمی 4 تا 7 ساله ها در تبلیغات .
ذکر نام و تبلیغات در سایت آکادمی 4 تا 7 ساله ها .برای کسب اطلاعات از شرایط همکاری با آکادمی 4 تا 7 ساله ها با شماره   22784126-021  داخلی   102   تماس حاصل فرمایید .