کلاس نقاشی 98/2/24

سه شنبه 98/2/24 کلاس نقاشی تشکیل شد
در این جلسه  بر اساس برنامه ریزی کلاسهای نقاشی آکادمی 4 تا 7 ساله ها، جلسه دوم دست ورزی

و رنگ آمیزی درست و بدون از خط بیرون زدن، برای کودکان انجام شد.
همچنین در این جلسه برای 
رنگ آمیزی ، چون جلسه دوم و رنگ آمیزی و دست ورزی ساده، که رنگ کردن دایره،

بیضی و شکلهای بدون زاویه میباشد،  اشکال ساده ای که میتوان با دایره کشید، مانند سر خرس و شیر، جوجه و ماهی آموزش داده و بچه ها آنها را کشیده و رنگ آمیزی کردند.

 

 

 

 

 

 

 


تعداد نمایش: 31 تاریخ: 2019/05/15