اخبار آکادمی

 
نکته قابل توجه

نکته قابل توجه


نکته مهم و قابل توجه
کلاس خلاقیت 97/12/26

کلاس خلاقیت 97/12/26


کلاس خلاقیت 97/12/26
تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی


تعطیلات نوروزی
کلاس نقاشی 97/12/21

کلاس نقاشی 97/12/21


کلاس نقاشی 97/12/21
گزارش بهداشت 97/12/20

گزارش بهداشت 97/12/20


گزارش بهداشت 97/12/20
کودک خلاق و نشانه های خلاقیت در کودکان 97/12/15

کودک خلاق و نشانه های خلاقیت در کودکان 97/12/15


نشانه های خلاقیت در کودکان 97/12/15
کلاس نقاشی 97/12/14

کلاس نقاشی 97/12/14


کلاس نقاشی 97/12/14
گزارش بهداشت 97/12/12

گزارش بهداشت 97/12/12


گزارش بهداشت 97/12/12
کلاس نقاشی(تکنیک مداد شمعی) 97/12/7

کلاس نقاشی(تکنیک مداد شمعی) 97/12/7


کلاس نقاشی(تکنیک مداد شمعی) 97/12/7