کلاس نقاشی98/3/7

کلاس نقاشی 98/3/7

کودکانی که از قبل برای مدتی است بکلاس نقاشی آمده اند،  در مهارت دست ورزی و رنگ آمیزی صحیح  تقریبا بجای قابل قبولی رسیده اند، همچنین از لحاظ کشیدن نقاشی های ذهنی، یعنی اینکه اجسام را با ذهن خود بکشند ، مثل کشیدن یک خانه یا ادمک یا ماشین و غیرو...  بنابراین در این جلسه طبق روند آموزش نقاشی مصوب آکادمی، جسمی روبروی آنها قرار داده و از آنها خواسته شد بدون استفاده از ذهنیات خود، آنچه را که می بینند کشیده و رنگ آمیزی کنند. 
برای تازه واردین رنگ آمیزی های ابتدایی یعنی رنگ کردن شکلهای گرد بدون زاویه ، برای مهارت رنگ آمیزی توضیح و انجام شد.  

 

 


تعداد نمایش: 194 تاریخ: 2019/05/31

اخبار مرتبط

ثبت نام مهر ماه

ثبت نام مهر ماه


ثبت نام مهر ماه
گزارش بهداشت 98/6/17

گزارش بهداشت 98/6/17


گزارش بهداشت 98/6/17
کلاس خلاقیت 98/6/13

کلاس خلاقیت 98/6/13


کلاس خلاقیت 98/6/13
کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12

کلاس نقاشی (گواش) 98/6/12


کلاس نقاشی 98/6/12

گواش

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11

کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11


کلاس خلاقیت نمایشی 98/6/11
کلاس خلاقیت 98/6/6

کلاس خلاقیت 98/6/6


کلاس خلاقیت 98/6/6