کلاس نقاشی98/3/7

کلاس نقاشی 98/3/7

کودکانی که از قبل برای مدتی است بکلاس نقاشی آمده اند،  در مهارت دست ورزی و رنگ آمیزی صحیح  تقریبا بجای قابل قبولی رسیده اند، همچنین از لحاظ کشیدن نقاشی های ذهنی، یعنی اینکه اجسام را با ذهن خود بکشند ، مثل کشیدن یک خانه یا ادمک یا ماشین و غیرو...  بنابراین در این جلسه طبق روند آموزش نقاشی مصوب آکادمی، جسمی روبروی آنها قرار داده و از آنها خواسته شد بدون استفاده از ذهنیات خود، آنچه را که می بینند کشیده و رنگ آمیزی کنند. 
برای تازه واردین رنگ آمیزی های ابتدایی یعنی رنگ کردن شکلهای گرد بدون زاویه ، برای مهارت رنگ آمیزی توضیح و انجام شد.  

 


تعداد نمایش: 65 تاریخ: 2019/05/31

اخبار مرتبط

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25

آیا می دانید ؟؟ 1397/10/25


آیا می دانید ؟؟

کلاس نقاشی 98/3/28

کلاس نقاشی 98/3/28


کلاس نقاشی 98/3/28
کلاس نقاشی 98/3/21

کلاس نقاشی 98/3/21


کلاس نقاشی 98/3/21
کلاس نقاشی 98/3/21

کلاس نقاشی 98/3/21


کلاس نقاشی 98/3/21
گزارش بهداشت 98/3/19

گزارش بهداشت 98/3/19


گزارش بهداشت 98/3/19
اخبار غایبین ترم خرداد 1398

اخبار غایبین ترم خرداد 1398


اخبار غایبین ترم خرداد 1398 آکادمی انگلیسی 4 تا 7 ساله ها