مقالات

گوشه نشانی

گوشه نشانی


یکی از تکنیک های تربیتی شامل کارهایی مانند( گوشه نشانی) است .برای مثال اگر کودکی عصبانی شود واسباب بازیش را پرت کند او بطور موقت از محیطی که در ان رفتار نا مناسب رخ داده جدا می شود.دراین فاصله زمانی کودک می تواند ارامش خود را باز یابد.   هدف گوشه نشینی این است که به کودک اموزش داده شود زمانیکه ناراحت است چطور خود را ارام کندتا بتواند در اینده بجای پرت کردن اسباب بازیهایش به خود ارامش دهد

مقابله با لجبازی

مقابله با لجبازی


*رفتار کودک را تقبیح کنید نه شخصیت اورا.همچنین وقتی از او انتقاد می کنید شخصیت او رازیر سوال نبرید .                                  *بجای اینکه بگوییم خیلی بچه بدی هستی می توان گفت :من از شیوه حرف زدن تو خوشم نمی اید .                                          *بجای حرف زدن از شخصیت کودک از احساس خودتان بگویید .