کلاس نقاشی 97/12/21

در روز سه شنبه 97/12/21 کلاس نقاشی برگزارگردید

امروز از بچه ها خواسته شد تا چیزهایی که در مسیر مسافرت رفتن می بینند را گفته و آنها را نقاشی کنند.

هرکدام یک چیز گفتند مثل ماشین، جاده، درخت، ابر و.....

و هر کدام با توجه به ذهنیت خود  آنها را کشیده و رنگ کردند.

ضمنا برای  کلاس نقاشی روز سه شنبه 97/12/28 برای روز پدر برگه رنگ آمیزی  آماده شده بود که به علت تعطیل بودن آن روز در این جلسه به آنها داده شد تا رنگ آمیزی کرده و برای روز پدر به پدران عزیزشان بدهند.

  امروز کارهای نقاشی این ماه کودکان که شامل 4 برگه نقاشی در یک ماه بود برای دیدن خانواده ها ارسال شد.

باتشکر از توجه والدین عزیز

 

 

    

 


تعداد نمایش: 122 تاریخ: 2019/03/13