فعالیتهای فوق برنامه

کلاسهای شطرنج

کلاسهای شطرنجکلاسهای شطرنج برای دختران و پسران  
زیر نظر مربی متخصص از فدراسیون شطرنج 

کلاسهای موسیقی

کلاسهای موسیقیکلاسهای موسیقی برای دختران و پسران 
زیر نظر مربی متخصص 

کلاسهای نقاشی

کلاسهای نقاشی


 
کلاسهای نقاشی برای دختران و پسران  
زیر نظر مربی متخصص در امر نقاشی کودک
 
کلاسهای باله

کلاسهای باله


کلاسهای باله مخصوص دخترها و پسرها
زیر نظر مربی مخصوص باله